Obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Fibusiness s.r.o. se sídlem Štěpánská 613/18, Praha 1, provozovna FitnessMenu . Foodhouse by Fitnessmenu, Praha 4, Na Strži, IČ: 03392830 , DIČ: CZ03392830 pro dodávky balených a chlazených jídel.


Úvodní ustanovení

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek, včetně tohoto ustanovení, mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ - je Fibusiness s.r.o. se sídlem Štěpánská 613/18, Praha 1, provozovna FitnessMenu, Praha 1, Rybná ulice, IČ: 03392830 , DIČ: CZ03392830

„Ceník“ - je ceník vydávaný prodávajícím, který stanoví ceny, které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodané zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách www.fitnessmenu.cz

„Kupní cena“ - je cena vypočítaná dle množství produktů a cen dle ceníku prodávajícího, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za zboží hotovostně nebo převodem na účet.

„Kupující“ - je fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ - jsou produkty z řady Fitness Menu = balená chlazená jídla.

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu a kupující se zavazuje uhradit za zboží prodávajícímu kupní cenu.


Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího dle nabídky produktů uvedených v Ceníku a informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněném na www.fitnessmenu.cz.

Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a bude informovat Kupujícího o složení jídel, jeho nutričních hodnotách, váze produktu a data spotřeby. Tyto informace jsou součástí etikety na Zboží.

Prodávající dodá Zboží na místo určení dle dohody s Kupujícím.


Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a uhradit před vlastním dodáním zboží převodem na účet nebo hotovostí při osobním odběru.
Při bezhotovostní platbě je Kupující povinen zaslat doklad o platbě Prodávajícímu, bez tohoto nebude uskutečněn dovoz Zboží

Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.).

O změně místa dodání, skladbě Zboží, změně způsobu platby atd. je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději 3 dny předem. Změny, které budou provedeny 2, 1 nebo aktuální den nemusí Prodávající reflektovat a nezakládají Kupujícímu právo na slevu, reklamaci nebo případnou kompenzaci. V případě změny adresy dodání během v průběhu rozvozu, si Kupující vyhrazuje právo účtovat poplatek 82,65 Kč bez DPH a stanovit čas dodání Zboží.

Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely Prodávajícího.

Objednávky zboží se přijímají na emailu info@fitnessmenu.cz nebo na telefonním čísle 702 286 298.

Objednávky a změny přijaté v rozmezí 00:00 – 15.00 se počítají na dodávku + 2 dny.

Objednávky a změny přijaté v rozmezí 15.00 – 23:59 se počítají na dodávku + 3 dny.


Kupní cena, platební podmínky

Kupní cena se vypočítá individuálně dle ceníku.

Předplatným se rozumí objednávka na minimálně 22 pracovních dnů.

Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 3 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není uvedeno jinak.

V případě prodlení s úhradou předplatného zaniká nárok na slevu a Zboží bude účtováno dle ne-zvýhodněních cen.

V případě prodlení s úhradou nemá nárok Kupující na slevu na předplatném a Prodávající může odmítnout dodávku Zboží až do úplné úhrady za předchozí dodávky Zboží.

Hotovostní úhrada: Kupující uhradí rozvážejícímu řidiči kupní cenu. Řidič vystaví pokladní poklad na přijatou částku s uvedením termínu období za které kupující provedl úhradu.

Platba převodem: Kupující uhradí na účet prodávajícího kupní cenu na základě informací od prodávajícího (zejména se jedná o variabilní symbol pro identifikaci platby)


Dodací podmínky, předání

Kupující dodá Zboží na místo určení na své náklady, pokud není dohodnuto jinak.

Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu. Pokud je dohodnuto doručení bez osobního předání tj. „pověšení na kliku“, má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží.

Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do konzumace udržováno v chlazeném stavu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost, pokud po předání Zboží dojde k porušení skladovacích podmínek.


Trvanlivost, příprava

Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření ihned spotřebujte. Příprava zboží se řídí instrukcí uvedenou na dodaném jídelním lístku.


Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této smlouvy vzniklé, se řídí ust. Obchodního zákoníku.

Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle, že je jim obsah ve všech článcích jasný, že byly uzavřeny vážně, srozumitelně a nebyly uzavřeny v tísni a za zvlášť nevýhodných podmínek.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2016.